Kosmetikos gaminių stabilumas ir suderinamumas

Kvalifikuotas specialistas užtikrina, kad naujas ar modifikuotas asmens higienos arba kosmetikos gaminys atitiktų ženklinimo standartus (turi būti nurodyta tinkamumo naudoti atidarius trukmė, tinkamumo naudoti trukmė), taip pat, kad nurodytu tinkamumo naudoti laikotarpiu nepablogėtų gaminio veiksmingumas. Atsižvelgiant į gaminio tipą buvo parengti specialūs stabilumo ir suderinamumo bandymai, skirti patvirtinti arba paneigti gaminio atitiktį jusliniams, fizikocheminiams bei mikrobiologiniams kokybės standartams ir suderinamumą su originalia pakuote.

Minėti bandymai atitinka šių dokumentų reikalavimus:

 • 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių;
 • Kosmetikos gaminių stabilumo tyrimų gairių (2004 m. kovo mėn., CTFA);
 • Kosmetikos gaminių ilgaamžiškumo ženklinimo reikalavimus pagal 1223/20009/EB techninį vadovą (Lenkijos kosmetikos pramonės sąjunga, Varšuva, 2013 m. lapkričio 20 d.);
 • Praktinio Kosmetikos gaminių direktyvos (76/768/EEB)1 6 straipsnio 1 dalies c punkto įgyvendinimo vadovo dalies „Gaminio tinkamumo termino ženklinimas: laikotarpis po atidarymo“;
 • J.S. Hamilton International Sp. z o.o. bandymų protokolų ir techninių instrukcijų.

TYRIMŲ TIPAI:

 • kosmetikos gaminių stabilumas ir suderinamumas;
 • kosmetikos gaminių stabilumas ir suderinamumas: juslinis vertinimas;
 • laikotarpis po atidarymo (PAO).

Mūsų laboratorijoje atliekami šie laikomų kosmetikos gaminių stabilumo ir suderinamumo bandymai:

 • 0 atsparumo temperatūrai bandymas (25 °C);
 • I atsparumo temperatūrai bandymas (40 °C);
 • II atsparumo temperatūrai bandymas (5 °C);
 • III atsparumo temperatūrai bandymas (–5 °C);
 • IV atsparumo temperatūrai bandymas (–10 °C);
 • ciklo bandymas (2 temp. / 3 temp.);
 • atsparumo šviesai bandymas.