Vaikams saugių pakuočių tyrimai

Mūsų laboratorijoje atliekami vaikams saugių pakuočių tyrimai pagal standartą EN ISO 8317:2006P. J. S. Hamilton tyrimų laboratorijos turi didelę patirtį analizuojant chemines ir kitas medžiagas, klasifikuojamas pagal reglamentuojamas kategorijas:

  • ūmus toksiškumas, 1–3 kategorijos;
  • toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 1 kategorija;
  • toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 1 kategorija;
  • ėsdinamasis poveikis odai, 1 kategorija;
  • medžiaga, kurioje yra 3 % metanolio ir (arba) 1 % dichlormetano;
  • toksiškumo pavojus įkvėpus, išskyrus aerozolio pavidalo medžiagas ar mišinius, pateiktus į rinką, arba pakuotes su sandariu aerozolį gaminančiu prietaisu.