Su maistu besiliečiančios medžiagos

J. S. Hamilton yra Vidurio ir Rytų Europoje pirmaujanti maisto produktų, kosmetikos ir vaistų pakuočių tyrimų laboratorija.

Nepriklausomas mokslinių tyrimų centras, siūlantis žinias ir patirtį bei didelį analizės metodų pasirinkimą

Patikimas maisto, pakuočių, plastikų perdirbimo ir popieriaus pramonės partneris

Specialistų komanda, užtikrinanti nešališką produkto kokybės, atitikties ir saugos vertinimą

Mes palaikome savo partnerių verslo augimą ir plėtrą, patvirtiname jų patikimumą, atsakomybę ir inovacijas.

J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. – tai laboratorija, kuri savo veikloje visapusiškai derina konsultacines paslaugas ir įvairius analitinius tyrimus. Mūsų specialistų komanda užtikrina nepriklausomą produktų kokybės vertinimą. Centrinė laboratorija Gdynėje ir specializuotų vietinių laboratorijų tinklas nuo 1949 m. siūlo plataus spektro akredituotus fizikocheminius, mikrobiologinius ir juslinius tyrimus.

J. S. Hamilton specialistai pataria, kaip parengti tinkamą ir optimalų tyrimų planą, kad būtų užtikrinta atitiktis atitinkamoms nacionalinėms ir europinėms saugos norminių dokumentų nuostatoms, taip pat konkretiems klientų, organizacijų ir mažmenininkų reikalavimams.

Mūsų siūlomos paslaugos:

 • konsultavimo paslaugos;
 • dokumentų patikrinimas ir patvirtinimas;
 • optimizuotų atitikties vertinimo tikrinimo planų sudarymas;
 • atitikties vertinimas pagal ES 10/2011, Šveicarijos potvarkį, BfR rekomendacijas ir atitinkamų pramonės sektorių gaires (EuPIA, CEPI, FCA, FEICA, EFSA, ILSI);
 • toksikologinės rizikos vertinimas, pvz., taikant TTC koncepcijos metodą;
 • galutinių FCM atitikties deklaracijų projektų rengimas.
Plastikinių pakuočių tyrimai

Atliekame šiuos plastikų, skirtų liestis su maisto, kosmetikos produktais ir vaistais, tyrimus:

 • bendrosios ir specifinės migracijos į visus maisto modelinius tirpalus (į vandenį, A, B, C, D1, D2, E ir D2 alternatyvas (izooktaną ir 95 % etanolį)) tyrimus;

Šių elementų specifinės migracijos tyrimus:

 • pirminių aromatinių aminų (PAA) ir II priede nurodytų metalų (Ni, Al, Ba, Co, Cu, FE, Li, Mn, Zn) tyrimus;
 • plastifikatorių, antioksidantų, monomerų ir kitų priedų tyrimus pagal ES 10/2011 I priedą ir Šveicarijos potvarkį;
 • mineralinės alyvos (MOSH/POSH ir MOAH) tyrimus;
 • bisfenolio A ir epoksidinės dervos darinių BADGE, BFDGE ir NOGE dengtose medžiagose, plastikuose ir klijuose tyrimus;
 • GC-MS NIAS (netyčia pridėtų medžiagų) atrankinius tyrimus, 10 ppb metodu (taip pat granulėms);
 • izocianatų kiekio ir migracijos (laminatų su klijais, spausdintų medžiagų) tyrimus;
 • spausdinimo dažų ir UV iniciatorių, akrilatų, BHT, PAA ir kt. specifinės migracijos tyrimus;
 • tirpiklių liekanų kiekio ir specifinės migracijos tyrimus;
 • juslinę analizę pagal DIN 10955, EN 1230-1/-2 nuostatas;
 • spalvų atsparumo pagal EN 646, DIN 53160-1/-2 nuostatas tyrimus;
 • dujų tranzito greičio (deguonies (OTR), vandens (VWTR), CO2, N2) tyrimus;
 • sunkiųjų metalų tyrimus pagal Direktyvos 94/62/EB nuostatas (Cd, Hg, Pb, Cr (VI).
Popierinių ir kartoninių pakuočių tyrimai

Popieriaus ir kartono, kaip su maistu besiliečiančios medžiagos, tyrimai:

 • gramatūros, drėgmės kiekio nustatymas;
 • sausosios medžiagos vandens ekstrakte tyrimas;
 • metanalo (formaldehido), pentachlorfenolio (PCB), glioksalio, antrachinono aptikimas;
 • pirminių aromatinių aminų tyrimas;
 • polichlorintųjų bifenilų (PCB) tyrimas;
 • bisfenolio A ir aromatinių ketonų, ftalatų tyrimas;
 • policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) tyrimas;
 • mineralinės alyvos (MOSH ir MOAH) kiekio ir specifinės migracijos tyrimas;
 • antimikrobinių medžiagų pernešimo tyrimas;
 • balinto popieriaus ir kartono patvarumo nustatymas pagal EN 648 reikalavimus;
 • spalvų patvarumo tyrimas pagal EN 646 nuostatas;
 • specifinės spausdinimo dažų junginių migracijos tyrimas;
 • ekstrakcijos bandymai pagal FDA taisykles;
 • tyrimai pagal Žaislų direktyvą (EN 71 standartus) ir Pavojingų medžiagų ribojimo direktyvą (RoHS).
Metalinių ir iš metalų lydinių pagamintų pakuočių tyrimai

Specifinio metalų jonų išskyrimo tyrimas grindžiamas Europos Tarybos leidiniu „Metalai ir lydiniai, naudojami su maistu besiliečiančiose medžiagose ir gaminiuose. Praktinis vadovas gamintojams ir kontroliuojančioms institucijoms“ ir Europos Tarybos valstybių narių nutarimu CM/Res(2013)9 dėl metalų ir lydinių, naudojamų su maistu besiliečiančiose medžiagose ir gaminiuose.

Silikoninių ir guminių pakuočių tyrimai

Poliolefinų, PVC, PET, gumos tyrimai pagal GMP standartą, kuriuos atliekant, be kita ko, tiriama:

 • tirpalo išvaizda, absorbcija;
 • rūgštingumas ir (arba) šarmingumas;
 • redukuojančios medžiagos;
 • ekstrahuojami Al, Ti, Zn; ekstrahuojami sunkieji metalai;
 • sulfatiniai pelenai; plastiko priedai, fenoliniai ir nefenoliniai antioksidantai, amidai ir stearatai;
 • skverbimasis.
Stiklinių ir keraminių pakuočių tyrimai

Švino (Pb) ir kadmio (Cd), perduodamų (išsiskiriančių) iš keramikos dirbinių, kurie galutinės būklės yra skirti liestis su maisto produktais, kiekio nustatymas pagal 2005 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyvą 2005/31/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 84/500/EEB.

Stiklas: švino ir kadmio išsiskyrimo iš silikatinių paviršių, išskyrus keraminius gaminius, nustatymas

Netyčia pridėtų medžiagų (NIAS) tyrimai

GC-MS patikra dėl netyčia pridėtų medžiagų (NIAS)

Netyčia pridėtų medžiagų (REACH) tyrimai

Cheminių medžiagų reglamente (REACH) išvardytų cheminių medžiagų, esančių plataus vartojimo prekėse, žaisluose, perdirbtose medžiagose, tyrimai

 • Sunkieji metalai
 • Ftalatai
 • Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH)
 • Trumpos grandinės chlorinti parafinai (SCCP)
 • Bisfenolis A (BPA)
 • Tyrimai pagal EN 71 serijos žaislų saugos standartą
 • Cheminių medžiagų tyrimai pagal Pavojingų medžiagų ribojimo direktyvą (RoHS)
 • Tyrimai pagal specialius klientų ir mažmenininkų reikalavimus ir specifikacijas
Konsultacijos

Mūsų konsultavimo paslaugos apima:

 • dokumentų patikrinimą ir patvirtinimą;
 • optimizuotų atitikties vertinimo tikrinimo planų sudarymą;
 • atitikties vertinimą pagal ES 10/2011, Šveicarijos potvarkį, BfR rekomendacijas ir atitinkamų pramonės sektorių gaires (EuPIA, CEPI, FCA, FEICA, EFSA, ILSI);
 • toksikologinės rizikos vertinimą, pvz., taikant TTC koncepcijos metodą;
 • galutinių FCM atitikties deklaracijų projektų rengimą.