Cheminiai tyrimai

J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. laboratorijoje atliekami įvairūs vaikams ir kūdikiams skirtų žaislų bei kitų produktų bandymai. Atliekame akredituotus žaislų saugos tyrimus, siekdami deklaruoti jų atitiktį su Direktyva 2009/48/EB (Žaislų saugos direktyva) suderintų standartų reikalavimams ir toliau išdėstytiems kitų tipų standartams.

Žaislų sauga

PN-EN 71-3+A1

3 dalis. Tam tikrų elementų migracija

Aliuminis, stibis, arsenas, baris, boras, kadmis, chromas (III), chromas (VI), kobaltas, varis, švinas, manganas, gyvsidabris, nikelis, selenas, stroncis, alavas, organinio alavo migracija į imituojamą skrandžio rūgštį, cinkas

PN-EN 71-8:2012

8 dalis. Buitiniai žaislai

PN-EN 71-9, 10 ir 11

9, 10, 11 dalys. Organiniai cheminiai junginiai, tarp jų – antipirenai, dažikliai, pirminiai aromatiniai aminai, monomerai, tirpiklių migracija, tirpiklių įkvėpimas, medienos konservantai, konservantai, plastifikatoriai

Pavojingos medžiagos nustatymas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo (REACH)

Ftalatai, pirminiai aromatiniai aminai, azodažikliai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH)

RoHS

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS)

Gyvsidabrio, švino, kadmio, chromo VI, polibromintų bifenilų (PBB) ir polibromintų difenilo eterių (PBDE) kiekio nustatymas